Ecologie Westland

Een grip op groen

Vogels: het broedseizoen

Gedurende het broedseizoen van vogels is het uitvoeren van werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op het nest of het nestelgedrag van de vogels bij wet verboden. Het is hierbij irrelevant of dit een nest van de slechtvalk, huismus, koolmees of een eend is. De periode van het broedseizoen betreft geen vast omlijnde periode. Sommige soorten beginnen al in februari met broeden. Voorbeelden van vroege broeders zijn slechtvalk, buizerd en fazant. Andere soorten broeden juist laat in het seizoen of hebben meerdere legsels per jaar. Soorten die tot laat in augustus kunnen broeden zijn bijvoorbeeld boomvalk, turkse tortel en kerkuil. 
Grofweg broeden de meeste vogels in de periode van 15 maart tot 15 juli en daarom wordt deze periode algemeen aangenomen als de periode waarin niet gewerkt mag worden om nestverstoring te voorkomen. Ook buiten deze periode geldt het verbod om nesten te verstoren.
Door slimme maatregelen te treffen kunnen de effecten op broedende vogels wordt verminderd of kan worden voorkomen dat vogels in het plangebied gaan nestelen. Neem voor advies contact op met onze ecoloog Marije Langstraat.

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.