Ecologie Westland

Een grip op groen

Vleermuizen

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd en de vaste verblijfplekken mogen niet worden vernietigd of verstoord. Ook de vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn strikt beschermd. Wanneer in een Eco-effectscan wordt vastgesteld dat uw project invloed kan hebben op vleermuizen is een nader onderzoek nodig. Een vleermuisonderzoek wordt bijvoorbeeld verlangd bij het slopen van gebouwen of het kappen van bomen. De sloop kan het verlies van een verblijfplaats betekenen of kan gebouwbewonende soorten verstoren. Het kappen van een bomenrij of het aanbrengen van extra verlichting kan een vliegroute en een verblijfplaats van vleermuizen aantasten.

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN
Een inventarisatie toont aan of er vleermuizen voorkomen in het projectgebied en of er verblijfplekken, essentiële foerageergebieden of essentiële vliegroutes in het projectgebied aanwezig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren ecologische veldwerkers, aan de hand van het Vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus. De werkzaamheden worden in verschillende periodes uitgevoerd:

  • Gebouwen en/of bomen worden visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van kieren en scheuren, vooraf aan de eerste inventarisatie.
  • Inventarisatie zomer- en kraamverblijven in de periode half mei – half juli.
  • Inventarisatie baltskwartieren in de periode augustus – half oktober.
  • Inventarisatie winterverblijven in de periode december – februari.


ONTHEFFINGSAANVRAAG, MITIGATIEPLAN EN COMPENSATIEPLAN
De aanwezige soorten, de functie en het belang van het plangebied worden vastgelegd. De resultaten worden in de rapportage van de Natuurtoets verwerkt. De informatie uit dit onderzoek dient ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag en het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. 
 
Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.