Ecologie Westland

Een grip op groen

VISSEN

Een aantal vissoorten in Nederland zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Verstoring van deze soorten is ontheffingplichting en het leefgebied moet intact worden gehouden. Als werkzaamheden plaatsvinden aan watergangen moet hier rekening mee worden gehouden. Bij het uitvoeren van een Eco-effectscan onderzoekt Aqua Terra Nova steekproefsgewijs of de wateren in uw project geschikt zijn voor beschermde vissoorten en of verdere acties nodig zijn.

   

Bij demp- en baggerwerkzaamheden is het vaak nodig om de aanwezige (beschermde) vissen en amfibieën weg te vangen en elders uit te zetten. Aqua-Terra Nova heeft reeds uitvoerige ervaring met het wegvangen van vis en het controleren van bagger op vis en heeft goede contacten met beroepsvissers die kunnen assisteren bij grotere wateren.

 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.

Kwetsbare Periode

Voor de beschermde soorten gelden veelal periodes waarin de beschermingsstatus van de soort hoger is. Als voorbeeld kan de broedperiode voor vogels genoemd worden; hierin is de soort kwetsbaar en daarom is deze periode voor alle vogelsoorten strikt beschermd. Een ander voorbeeld is de functie die slechts voor een bepaalde periode van het jaar optreed voor de beschermde soort. Het aantreffen van een vleermuisverblijf in de zomer wil niet zeggen dat er jaarrond niet gewerkt kan worden aan het verblijf. In de winter kan er immers makkelijk worden gewerkt  (mits de zomerverblijfplaats behouden blijft). Ook de paai- en winterperiodes voor vissen zijn bijvoorbeeld een kwetsbare periode.

    

Op basis van een goede planning en een nauwe betrokkenheid van ecologisch deskundigen in de voorbereidende fase van plannen kan voldoende rekening worden gehouden met kwetsbare periodes om te voorkomen dat overlast in uw project optreedt. Onze adviseurs kunnen u hierin adviseren.

 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.

watertechnologie en planologie ingebracht.