Ecologie Westland

Een grip op groen

Referenties

Natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Broekpolder
In de Broekpolder in Vlaardingen en Midden-Delfland realiseert het Hoogheemraadschap van Delfland natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. Hierbij worden de oevers van de Boonervliet en Vlaardingervaart ingericht als ondiepe zones, waardoor kansen worden geboden voor o.a. vissen en amfibieën.
Aqua-Terra Nova is betrokken geweest bij het in kaart brengen van beschermde soorten en het verzorgen van een maatregelenpakket om de realisatie in lijn met de Flora- en faunawet uit te kunnen voeren. Speciale aandacht is o.a. besteed aan kleine grondgebonden zoogdieren (muizen), broedvogels en wilde planten.

Nieuwbouw Eurojust
Aan de Jan Willem Frisolaan te Den Haag wordt een nieuwe vestiging van Eurojust gerealiseerd. In opdracht van Gemeente Den Haag heeft Aqua-Terra Nova de ecologische onderzoeken uitgevoerd en is een ontheffing verkregen voor de sloop van de bestaande bebouwing. Inmiddels is de ecologische begeleiding in volle gang en wordt het project ecologisch gemonitord.
Preventie verslijming bij tomatenteler
Aqua-Terra Nova heeft voor Ruris Staklenik in Kroatië de oplossingen vastgesteld voor problemen met vervuiling van filters en verstopping van druppelaars. Gebaseerd op onze analyse is een waterzuivering ontworpen voor het verwijderen van organisch materiaal (voeding voor bacteriën) en het faciliteren van recirculatie van de drain. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rogier Sterk.

AquaReUse
Het innovatieve waterketenconcept AquaReUse is ontwikkeld door Aqua-Terra Nova. Aqua-Terra Nova heeft ook het ontwerp gemaakt voor realisatie. Met de AquaReUse voorzieningen wordt het afvalwater uit een glastuinbouwgebied ingezameld en aangewend voor het bereiden van aanvullend gietwater. Hiermee wordt de aangesloten glastuinbouw voor wat betreft water nagenoeg zelfvoorzienend. 

EcoFutura
EcoFutura is de combinatie van groenteteelt en viskweek. Deze twee manieren van voedselproductie sluiten goed op elkaar aan, waardoor de som der delen leidt tot een verhoogde efficientie en verlaging van productiekosten. Aqua-Terra Nova heeft, als partner in het samenwerkingsverband voor EcoFutura, zijn expertise voor wat betreft watertechnologie en planologie ingebracht.