Ecologie Westland

Een grip op groen

Natuurwetgeving

 

Flora- en faunawet
De bescherming van de Nederlandse dier- en planten soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet stelt onder andere dat “iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en plantensoorten”. 
Bovenstaande wet heeft in de praktijk verstrekkende gevolgen voor vrijwel alle ruimtelijke plannen en projecten, zoals de bouw van een woning, het organiseren van een evenement of het vaststellen van een bestemmingsplan. De initiatiefnemer dient aan te tonen dat het project geen nadelige effecten heeft voor beschermde soorten en gebieden. Om procedurele vertraging te voorkomen is het van belang om dit voorafgaand aan de werkzaamheden te onderzoeken en vast te leggen. Vanwege de lange doorlooptijden van veldinventarisaties is het van belang om hier in een vroeg stadium rekening mee te houden. 
Producten Flora- en faunawet:
o Vleermuizen
o Broedvogels
o Huismus
o Gierzwaluw
o Rugstreeppad
o Beschermde vissen
o Roofvogels en uilen
o Flora
o Overige beschermde soorten
• Voorlichting en cursus
De bescherming van de Nederlandse natuurgebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden gelegen die worden beschermd door deze wet. De Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die in Nederland onderling verbonden zijn door het Natuurnetwerk Nederland. 
Binnen de Natura 2000-gebieden worden specifieke en kwetsbare soorten, natuur (habitatten) en soorten beschermd. Als een project binnen of buiten dit netwerk een effect kan hebben op het natuurgebied dienen deze effecten en de significantie hiervan in kaart te worden gebracht. Als effecten niet uitgesloten kunnen worden kan een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk zijn. 
Binnen de Natuurbeschermingswet ‘98 is ook de Programmatische Aanpak Stikstof van kracht. Door de uitstoot en neerslag van stikstof vanuit onder andere landbouw, bebouwing, verkeer en industrie staan 120 van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland onder druk. Hierdoor dient de depositie van stikstof bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Natura 2000-gebieden te worden berekend en de effecten hiervan in kaart te worden gebracht.
De vergunningen voor deze gebieden moeten worden aangevraagd bij de omgevingsdiensten (voorheen provincie). Aqua-Terra Nova heeft reeds uitvoerige ervaring met het uitvoeren van vergunningaanvragen, verstoring verslechtering toets, stikstofdepositiebepaling en ADC-toetsen.

 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.


 

Producten: