Ecologie Westland

Een grip op groen

Nader onderzoek

Indien effecten op beschermde soorten en/of gebieden niet uit te sluiten zijn, zal er een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om te bepalen wat de daadwerkelijke functie van het projectgebied is voor beschermde soorten en/of wat de exacte effecten zijn van de activiteit op beschermde gebieden. Voor een overzicht van de mogelijke stappen kunt u ons stappenplan raadplegen. 
In veel gevallen komt een nader onderzoek neer op een inventarisatieseizoen van april tot september, afhankelijk van de soortgroep. Voor de ene soortgroep kunnen meer bezoeken nodig zijn dan voor een andere soortgroep. De onderzoeken worden uitgevoerd conform de bestaande soortenstandaards en soortprotocollen. 
Uit de Eco-effectscan blijkt:
o of nader onderzoek naar soorten nodig is;
o Broedvogels
o Beschermde vissen
o Overige beschermde soorten
o of een voortoets of passende beoordeling naar effecten op natuurgebieden nodig is;
o of een ontheffingaanvraag mogelijk nodig is;
o welke maatregelen genomen kunnen worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen;
o welke ontwikkelingskansen er liggen voor natuurontwikkeling.