Ecologie Westland

Een grip op groen


Ecologische ondersteuning

Bij ingrepen waar negatieve effecten op beschermde soorten op kunnen treden of ingrepen in of nabij natuur- en groengebieden is ecologische begeleiding van het project regelmatig een vereiste. Indien gewerkt wordt conform een ontheffing, vergunning of gedragscode is dit meestal verplicht. 


Ecologisch werkprotocol

Om de benodigde maatregelen, werkmethodes, aandachtspunten en restricties voor uw project overzichtelijk in beeld te brengen stelt Aqua-Terra Nova ten eerste een ecologisch werkprotocol op. Het ecologisch werkprotocol is een praktische uitwerking van de maatregelen zoals deze worden gesteld in de Soortenstandaard en de eisen uit de ontheffing of vergunning. Het protocol geeft aan welke maatregelen tijdens de uitvoering van het project genomen dienen te worden, om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen.

Bij de daadwerkelijke uitvoer van uw project kunnen wij u bijstaan door de planning met betrekking tot ecologische maatregelen te beheren, controles uit te voeren en op verzoek advies te geven om ecologische uitdagingen op te lossen.  


Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.