Ecologie Westland

Een grip op groen

Ecologisch advies

Juridisch advies

Medewerkers van Aqua-Terra Nova hebben ruime ervaring met het aanvragen van ontheffing en vergunningen in de natuurwetgeving en kunnen u daardoor de juiste juridische begeleiding geven. Indien een ontheffing wordt aangevraagd wordt tijdens een startoverleg de werkzaamheden en de planning besproken en afgestemd. Daarnaast wordt besproken of het project een bij wet genoemd belang dient en hoe dit onderbouwd kan worden in de ontheffingsaanvraag.
Middels een projectplan wordt het project beschreven, uitgewerkt en onderbouwd zodat duidelijk is wat er precies wordt uitgevoerd en welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten op soorten en de gunstige staat van instandhouding te voorkomen. In het plan wordt ook een uitwerking gegeven van de toe te passen mitigerende en compenserende maatregelen. De door de overheid opgestelde Soortenstandaarden vormen hierbij een leidraad.
De Rijksdienst voor ondernemend Nederland zal de ontheffingsaanvraag in behandeling nemen en toetst deze aan het beleid van de Flora- en faunawet. Mochten er vragen zijn zullen de deskundige van Aqua-Terra Nova deze snel en concreet beantwoorden waarbij nauw contact wordt gehouden tussen de opdrachtgever en het Ministerie om de vooruitgang zo veel mogelijk te bevorderen.

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.


Advies bij ecologisch bouwen, inrichting en duurzaamheid
Naast ecologisch onderzoek en het aanvragen van ontheffingen is Aqua-Terra Nova een partner in het natuurlijk inrichten van natuurgebieden, stedelijke omgeving of bedrijven. Van het realiseren van een muurplant vriendelijke muur, panden met voorzieningen voor flora en fauna tot het inrichtingen van groenblauwe structuren, Aqua Terra Nova heeft een ruime ervaring met adviseren met betrekking tot de randvoorwaarden, het ontwerp en de aanleg. 
Bij de groene inrichting van gebieden komen veel gebiedsprocessen samen waar specialistische kennis voor nodig is. Naast ecologen heeft Aqua Terra-Nova tevens duurzaamheidspecialisten en watertechnologen in dienst waardoor wij u ook bij complexe projecten bij landschapsinrichting, waterbeheer en duurzaamheid van gericht advies kunnen voorzien. 
Producten:
• Inrichting van Natuurverbindingen en Natuurnetwerk Nederland (voormalig EHS)
• Inrichting en ontwerp Natuurvriendelijke oevers
BREEAM-NL, Water, Landgebruik en Ecologie
• Muurplantvriendelijke bouwen
• Natuur inclusief bouwen
• Duurzaamheid en ecologie
• Natuureducatie
Als voorbeeld wordt aangegeven welk voordeel het gebruik van de BREEAM-NL certificering voor u kan beteken.