Ecologie Westland

Een grip op groen

De Eco-effectScan: een quickscan Flora & Fauna

 

en Eco-effectscan is meestal de eerste stap bij het bepalen van de effecten van een ingreep of activiteit op beschermde flora en fauna en/of beschermde gebieden. De Eco-effectscan is een verkennend onderzoek waarbij op basis van een literatuur studie en een locatiebezoek wordt vastgesteld of er kans is op een overtreding van de natuurwetgeving. 
De Eco-effectscan kan jaarrond uitgevoerd worden. Tijdens de Eco-effectscan wordt het plangebied beoordeeld op basis van de aanwezige habitatten, locatie en ligging ten opzichte van natuur- en groengebieden. Tijdens het locatie bezoek wordt actief gezocht naar sporen, potentiële habitatten van beschermde soorten en invloeden vanuit de omgeving. Vervolgens wordt getoetst of de geplande ingreep of activiteit een effect kan hebben op potentieel voorkomende beschermde soorten en/of op natuurgebieden. Als effecten op basis van de Eco-effectscan uitgesloten kunnen worden of effecten met eenvoudige maatregelen te voorkomen zijn is verder onderzoek niet noodzakelijk.  
Indien effecten op beschermde soorten en/of gebieden niet uit te sluiten zijn, zal er een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om te bepalen wat de daadwerkelijke functie van het projectgebied is voor beschermde soorten en/of wat de exacte effecten zijn van de activiteit op beschermde gebieden. Voor een overzicht van de mogelijke stappen kunt u ons stappenplan raadplegen. 
In veel gevallen komt een nader onderzoek neer op een inventarisatieseizoen van april tot september, afhankelijk van de soortgroep. Voor de ene soortgroep kunnen meer bezoeken nodig zijn dan voor een andere soortgroep. De onderzoeken worden uitgevoerd conform de bestaande soortenstandaards en soortprotocollen. 

Uit de Eco-effectscan blijkt:

- of nader onderzoek naar soorten nodig is;
     o Vleermuizen
     o Broedvogels
     o Huismus
     o Gierzwaluw
     o Rugstreeppad
     o Beschermde vissen
     o Roofvogels en uilen
     o Flora
     o Overige beschermde soorten

- of een voortoets of passende beoordeling naar effecten op natuurgebieden nodig is;
- of een ontheffingsaanvraag mogelijk nodig is;
- welke maatregelen genomen kunnen worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen;
- welke ontwikkelingskansen er liggen voor natuurontwikkeling.